شهرستان بوانات
مرکزي , محمد حنفیه | م.دلاوری
محمد حنفیه
شهرستان بوانات
مرکزي , توجردي | م.دلاوری
اين عکس زيباست
شهرستان بوانات
مرکزي , امامزاده بزم | م.دلاوری
امامزاده بزم
شهرستان بوانات
مرکزي , سيمکان | م.دلاوری
اين مکان سيمکان است
شهرستان بوانات
مزايجان , پیر کدوییه | م.دلاوری
پیر کدوییه
شهرستان بوانات
سرچهان , ... | م.دلاوری
...!